Meet me

Een interactieve installatie van Manja van der Storm
01-01-99 t/m 06-02-99

 

 

Het project 'Meet me' van Manja van der Storm werd in het afgelopen jaar bij Safe ingediend als Vluchtheuvelproject. De initiatiefnemers plus de Adviescommissie waren zo enthousiast over haar plan dat werd besloten om aan haar project meer ruimte en aandacht te geven. Het enthousiastme over haar werk ontstond van meet af aan, toen zij, voor de eerste presentatie van het "SAFE DEPOT 2000", haar Box kwam brengen. De box was volgepakt met coconachtige vormen, schijnbaar van houtskool. Bij nadere bestudering bleken het stoffen hulsen te zijn waarin ze haar dierbaarste kleding uit haar verleden in had opgeborgen. Als een soort afscheid en tegelijkertijd eerbetoon aan haar persoonlijke geschiedenis. Een indrukwekkend en verstild beeld. 'Meet me', een interactieve installatie, is een vervolg hierop. Juist omdat de vormen die zij gebruikt een hermetisch gesloten karakter hebben is het zo intrigerend dat zij deze wil laten communiceren met de toeschouwer.

 

De bezoeker die tussen de coconnen doorloopt bepaalt zelf welke cocon hij activeert: door hem te benaderen gaat hij bewegen dan wel geluid produceren. o.a. hartslag en een muziekje.Twee coconnen zijn met elkaar verbonden als zender / ontvanger.

 

'Meet me' smacht naar aanraking.'See me. Feel me. Touch me. Heal me', zong Roger Daltrey van The Who eindjaren 60 smachtend naar contact. In de interactieve installatie 'Meet me' vanManja van der Storm klinken vergelijkbare aansporingen door. Degevisualiseerde variant op de onvergetelijke songtekst zal bij veertigersdie in hun jeugdjaren behept waren met passie voor popmuziek ongetwijfeldherinneringen oproepen aan de tijd waarin het taboe op de fysieke aanrakingbegon te wankelen.
Roger Daltrey zong het hunkerend, bijna kreunend. In het project dat Manjavan der Storm in Dalfsen realiseerde, blijven klaaglijke klankenachterwege, maar het verlangen is er niet minder om. Haar installatierekent af met het vooroordeel dat beeldende kunst niet aangeraakt magworden. Sterker nog: de roep om fysiek contact klonk zelden luider door danin haar interactieve tentoonstelling.

Aanvankelijk was de installatie bedoeld als onderdeel van hetvluchtheuvelproject dat in 1997 plaatsvond in de schuilkelder onder hetgemeentehuis van Dalfsen, maar het bevatte zoveel aanknopingspunten vooreen op zichzelf staande tentoonstelling dat besloten werd het ingediendeplan verder uit te werken. Het basisconcept werd uitgangspunt voor eeninstallatie met coconvormen waarin verwantschap met het werk van KarinArink doorklinkt. Evenals Arink refereert ook Van der Storm aan het lichaamals omhulsel en als een uiterlijke verschijningsvorm waarbinnen zichpersoonlijke geschiedenissen voltrekken.
In de ruimte hangen langerekte elipsachtige vormen de de bezoekeruitnodigen om tot onderzoek van vorm en inhoud over te gaan. Aanraking iseen onvervreemdbaar onderdeel van het onderzoek. De smeekbede om eenontmoeting moet de kijker overhalen om de grenzen van de visuele benaderingte overschrijden. Wie die uitdaging aanneemt wordt beloond met de ervaringdat confrontatie met beeldende kunst een interactief gebeuren kan zijn: eenkwestie van aftasten en communiceren.
De installatie van Manja van der Storm neemt geen genoegen met kijkenalleen. Het gaat om meer. Wisselwerking en persoonlijke beleving zijnsleutelwoorden die de essentie van kunst dichterbijhalen en een ontmoetingtussen kunstenaar en kijker tot stand brengen ook al zijn beide personenruimtelijk van elkaar gescheiden. Het kunstwerk functioneert alsintermediair. Dat is een positie die past bij een installatie waarin deontmoeting centraal staat.

Wim van der Beek ( Zwolse Courant, 22/01/1999)

 

Opleiding: ABK Minerva 1988-1993

Afstudeerrichting: tekenen

Tentoonstellingen:
1996augustusSolotentoonstelling Dekemaste, Jelsum
juli"Fortuin", Groepsproject Galerie GA, Amsterdam
"SAFE DEPOT 2000", groepstentoonstelliong, Dalfsen
mei"Letterbak van Fortuin", groepsproject, Ziegler, Groningen
maartAankooptentoonstelling CBK, Groningen
1995oktober"Tekeningen", groepstentoonstelling, Frontaal, Appingedam
Solotentoonstelling Cella CBK, Groningen
juli1e Summer groepstentoonstelling, Galerie Per Adres, A'dam
maartAankooptentoonstelling CBK, Groningen

Subsidie:
1995Expositie/presentatiesubsidie Gemeente Groningen

Opdrachten:
1996septemberWaagstraat-project, Groningen

Aankopen:
1996Centrum Beeldende Kunst, Groningen
1995CAP, Groningen

Publicaties:
1996mei"De Letterbak", catalogus Fortuin
1995november"4 x 4 Keuzen", catalogus Niggendijker
september"Cum Laude", catalogus Nieuwpoort
februariRecentie Universiteitskrant door Gerard Lakke
"Evenwicht" door Friggo Visser, Nieuwsblad van het Noorden


SAFE Home Page | Tentoonstellingen